DOLGI PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE

"Aktivno v boljši jutri"

 

Namen projekta je z izvedbo dveh dolgih programov socialne aktivacije prispevati k boljšim socialnim, funkcionalnim in delovnim spretnostim oseb iz ciljne skupine, krepitvi njihove moči in motiviranosti za aktivacijo ter dvigu zaposlitvenega potenciala.

 

Cilj projekta je dvig kompetenc, ki bodo udeležence približale vstopu na trg dela, spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

 

Ciljna skupina so osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč. V en program, ki traja 11 mesecev, se vključi 20 oseb. Načrtujemo, da se bo najmanj 25% oseb med ali po končanju dolgega programa socialne aktivacije vključilo v različne programe in v različne oblike vključevanja oz. približevanja trgu dela.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1. prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti", 9.1.2. specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približanje trgu dela".

 

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 MDDSZ - Socialna aktivacija:

External link opens in new tab or windowhttp://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/reorganizacija_centrov_za_socialno_delo/socialna_aktivacija/

 

EU - skladi:

External link opens in new tab or windowhttp://www.eu-skladi.siInformacije in prijave na: External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si, 041 682 596