Katalog informacij javnega značaja

 

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, štev. 96/05 ) je vsak organ dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza, zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.

Skrajšano ime zavoda je: Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

Sedež:  Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

Matična številka:  5052335

Identifikacije za DDV: SI 25881485

Telefon: 02 843 07 30 ali 041 682 596

Spletni naslov: External link opens in new tab or windowhttp://www.lu-sb.si

E–pošta: External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Brigita Kruder, direktorica

Telefon: 02 843 0731 ali 041 383 756

E-pošta: External link opens in new tab or windowbrigita.kruder@lu-sb.si;

Datum prve objave kataloga:

 /

 

Datum zadnje spremembe:

 /

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

External link opens in new tab or windowhttp://www.lu-sb.si

Druge oblike kataloga

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v fizični obliki na sedežu zavoda.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.

Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnilno dejavnost.

Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.

Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost, predvsem na področju izobraževanja odraslih, v skladu s celovito ponudbo svoje dejavnosti pa opravlja tudi kulturno, razstavno, izdajateljsko in druge dopolnilne dejavnosti.

 

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

 • M/80.10 Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
 • M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • M/80.2 Srednješolsko izobraževanje
 • M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje
 • M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • M/80.3 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
 • M/80.301 Višješolsko izobraževanje
 • M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
 • M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
 • M/80.41 Vozniške šole
 • M/80.42 Drugo izobraževanje
 • M/80.421 Izobraževanje po posameznih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
 • M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
 • K/75.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
 • K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
 • K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organizacija razstav, sejmov, kongresov, posvetov...)
 • DE/22.11 Izdajanje knjig
 • DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov
 • 0/92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
 • 0/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje (Sem spada: priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov ter drugih odrskih prireditev, izdelava izvirnih izdelkov z namenom ohranjanja kulturne dediščine).
 • 0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve (Sem spada: dejavnost koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti, dejavnost tonskih studijev, dejavnost agencij za prodajo vstopnic...)
 • 0/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n. (Sem spada: druge neomejene razvedrilne dejavnosti – dejavnost plesnih šol in plesnih učiteljev).
 • 0/92.5l Dejavnost knjižnic in arhivov
 • 0/92.511 Dejavnost knjižnic.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organizacijske enote zavoda v katerih poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost so: /

Organigram organa

Organi zavoda so:

– svet,

– direktor,

– andragoški zbor,

– strokovni aktiv,

– vodja izobraževalnega področja.

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

 /

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Brigita Kruder, direktorica

Telefon: 02 843 0731 ali 041 383 756

E-pošta: External link opens in new tab or windowbrigita.kruder@lu-sb.si;

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 

 • O D L O K  o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica;
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi (z obrazcem vloga);
 • Požarni red;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o posredovanje informacij za javnost;
 • Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih;
 • Poslovnik o delu sveta zavoda;
 • Poslovnik o delu andragoškega zavoda.

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o izobraževanju odraslih;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji izobraževanja odraslih;
 • Pravilnik o šolski dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednji šoli;
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.

 

External link opens in new tab or windowRegister predpisov Republike Slovenije

Predpisi EU

 

External link opens in new tab or windowPovezava na evropski register predpisov 

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

/


2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • Letno poročilo zavoda;
 • Finančni načrt zavoda;
 • Poslovno poročilo;
 • Poslovni načrt;
 • Strategija vseživljenjskosti učenja;
 • Letni program izobraževanja odraslih;
 • Resolucija o nacionalnem izobraževanju odraslih;

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

/

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 LU Slovenska Bistrica zbira in ureja naslednje evidence:

 • Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, ekonomski tehnik in strojni tehnik;
 • Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik;
 • Evidenca o udeležbi izobraževanja v programih trgovec, ekonomski in strojni tehnik;
 • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik;
 • Evidenca o izpitih za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik;
 • Evidenca zaposlenih;
 • Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev;
 • Dnevniki dela.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Evidenca o izdanih izpisih iz evidence;
 • Evidenca o izdanih potrdilih o šolanju;
 • Evidenca o izdanih potrdilih za zunanje sodelavce;
 • Dnevniki dela;
 • Šolnine;
 • Urniki.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

/

 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

External link opens in new tab or windowZakon o dostopu do informacij javnega značaja


 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 • Podatek o višini plače direktorja;
 • Podatek o izplačani uspešnosti direktorja;
 • Podatek o številu računalnikov.
 

External link opens in new tab or windowwww.ip-rs.si

Poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica 50.5KB
Poročilo kakovost 2010 52.0KB
Poročilo o kakovosti 2013 56.0KB
Poročilo o kakovosti 2014 56.0KB