Datum: 26. 1. 2011

 

Obisk ministra za šolstvo in šport, dr. Igorja Lukšiča na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

 

Minister si je na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica ogledal:

 

 • Rezultate programov izobraževanja odraslih, ki jih je v šolskem letu 2009/2010 sofinanciralo MŠŠ
 • Multimedijsko učilnico z novo strojno in programsko opremo, ki jo je sofinanciralo MŠŠ in
 • Središče za samostojno učenje.

 

 

Predstavitev pomena in vloge lokalnega andragoškega središča

 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica skozi pol stoletja staro, ugledno blagovno znamko zagotavlja javno službo na območju s 35.000 prebivalci.  Andragoško središče kraja letno sprejme od 1500-3000 udeležencev izobraževanja, usposabljanja in informiranja. V letu 2010 je bilo, statistično gledano vključenih v naše dejavnosti 8,5% vseh prebivalcev, če pa pogledamo le delovno aktivno prebivalstvo pa kar vsak 4 odrasli (21%).

 

Ljudske univerze so v lokalnem okolju močan generator vseživljenjskega učenja in odlično »orodje« za uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih.

 

Programe za dvig izobrazbenega primanjkljaja financira Ministrstvo za šolstvo in šport skozi različne mehanizme. Projekti iz Evropskih strukturnih skladov so  za udeležence brezplačni in v 25% deležu financirani iz  nacionalnih sredstev.

 

Mehanizmi in ukrepi:

 • Razpis za povrnitev sredstev šolnin posameznikom, ki so si pridobili višjo stopnjo izobrazbe (ESS)
 • Brezplačna osnovna šola za odrasle
 • Srednješolski programi za pridobitev izobrazbe
 • Razmestitve strokovnih delavcev,  organizatorjev izobraževanja  v javno veljavnih programih
 • Učna pomoč, nacionalni program javnega dela
 • UŽU programi

 

Navedeni programi pomembno prispevajo k dvigu izobrazbene ravni v lokalnem okolju. Višjo stopnjo izobrazbe, si je na LU v lanskem letu pridobilo 37 udeležencev izobraževanja.

 V občini Makole smo v različne programe, samo v letu 2010, vključili 175 odraslih, kar predstavlja 21 %  delovno aktivnega prebivalstva, v občini Poljčane   v enakem obdobju 7,5% in v Slovenski Bistrici 11,2 %. Temeljno računalniško pismenost si je v naših programih pridobilo 274 odraslih, kar predstavlja 2% delež aktivnega prebivalstva, samo v letu 2010, 63 novih. 

 

Programi za potrebe trga dela so pogosto vezani na programe za  dvig pismenosti in izobrazbe, opažamo pa stalen trend upadanja naročenih programov za podjetja. Več je posamičnih vključitev v programe splošnega in državljanskega izobraževanja s področja komunikacije timskega dela, veščin hitrega branja, kakovostnega vodenja in sodelovanja, javnega nastopanja in specifičnih poslovnih znanj (EBC*L).

 

Infrastrukturne dejavnosti predstavljajo podporo izobraževanju odraslih v lokalnem okolju, saj z njimi motiviramo in aktiviramo ciljne skupine, ki so praviloma izključene iz  vseživljenjskega učenja. Večina jih je prav zaradi sofinanciranja MŠŠ in lokalnih skupnosti  za udeležence brezplačna ali pa prispevajo minimalna sredstva.

 

 

Verjamemo, da je rezultat dobrega dela in nenehne skrbi za kakovost tudi  izbira  dveh letošnjih nagrajencev za promocijo učenja in znanja, ki prihajata iz našega okolja:

 • Podjetje AHA Emmi in
 • Ana Kruder

 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica se kot vsa podjetja srečuje z izzivi pri zagotavljanju stabilnega poslovanja in ustvarjanju učinkovitega  delovnega okolja za zaposlene in kvalitetnega učnega okolja za udeležence izobraževanja.

 

Za razliko od ostalih javnih zavodov so namreč LU  izpostavljene delovanju trga. Za nas je izjemnega pomena:  

 • Obstoj strateških dokumentov na področju izobraževanja odraslih, na podlagi katerih oblikujemo dolgoročne poslovne  usmeritve  
 • Pravočasen sprejem nacionalnih dokumentov na podlagi katerih se zagotavlja izvajanje javne službe za tekoče leto 

 • Učinkovito spremljanje in evalvacija programov in dejavnosti, ki je podlaga za nadaljnji razvoj področja

 • Zagotavljanje dejavnosti informiranja, svetovanja in samostojnega učenja za vse prebivalce

 • Zagotavljanje   dostopnosti  programov temeljnih pismenosti za deprivilegirane in ranljive ciljne skupine odraslih

 • Umestitev izobraževanja odraslih  v sistem izobraževanja v smislu izenačitve položaja zaposlenih

 • Učinkovita in ne  preveč birokratska podpora izvedbi ESS projektov, ki predstavljajo  veliko finančno obremenitev

 

Zaposleni v izobraževanju odraslih smo, kot je minister sam ugotovil na Strokovnem posvetu  o izobraževanju odraslih v Mariboru (december 2010) neverjetni optimisti, ko zastavljamo cilje. Pa ne zaradi naivnosti, pač pa zaradi dobrega poznavanja  področja, potreb lokalnih skupnosti in  razvite infrastrukture. Oboroženi smo z dobrimi  rezultati   in pozitivnimi učinki, ki jih ima naša dejavnost neposredno na  življenje in delo ljudi. Želimo, da  naše krovno Ministrstvo za šolstvo in šport prepozna v nas  zanesljivega partnerja na poti do  smelo zastavljenih nacionalnih in evropskih  ciljev na področju vseživljenjskega učenja. Od njega pa pričakujemo odgovoren odnos do področja izobraževanja odraslih, skrb za razvoj  in omogočanje dostopnosti  vseživljenjskega učenja za vse prebivalce Slovenije.

 


                                                                         mag. Brigita Kruder

                                   direktorica LU